Medieforliget er nu en realitet

Så kom dagen hvor kulturministeren kunne fortælle at hun har skaffet et flertal for – stort set – alle de punkter hun havde fundet på.
De par problemer, der ikke blev realiseret, er derfor – måske – blot at hele oppositionen er ude af medieforliget.
Reelt frem til 2023, da det er muligt for alle partier der har medvirket til dette medieforlig at “nedlægge veto” mod ændringer i dette.

Og da en kommende regering baseret på oppositionen ikke kan få flertal uden at “knasten i medieforliget” Dansk Folkeparti er med, kan vi altså se frem til et medieforlig, med det mindst mulige “flertal”, vil blive gennemført.
Formodentligt uden ændringer frem til 2023. ( det hele skal revideres efter 2,5 år )

Medieforliget 2019-2023 er på plads
Hvad er det så Kulturminister Mette Bock har fundet på sammen med resten af regeringen og DF.
Hun forklarer:
-Jeg er glad for, at vi nu – efter et langt og grundigt forhandlingsforløb – står med en stærk aftale, der sikrer bedre balance mellem de statslige og private medier, mellem de landsdækkende og de regionale/lokale medier, mellem trykte og digitale medier samt mellem ældres og unges adgang til medier. Danskerne får en ny radiokanal med fokus på kultur og klassisk musik og en ny tv-kanal med fokus på kultur og folkeoplysning, og så får nyhedsleverandørerne mulighed for at udvikle de digitale nyhedsmedier på samme vilkår som de trykte aviser. Endelig har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt at afskaffe licensen og slanke DR. DR skal i fremtiden være en kulturinstitution og ikke en bred mediemastodont, som tilfældet er i dag.

Noget forligspartner og medieordfører Mads Fuglede, Venstre, er enig i.
Han siger:
-Vi glæder os over, at det endelig lykkes at ligestille de trykte og de digitale medier i forhold til momsfritagelsen. Medieforbruget er i opbrud, og med den digitale momsfritagelse øges mediernes incitament til at udvikle nye forretningsmodeller og skabe nye indtjeningskilder, slutter han.

Politisk ordfører Mette Abildgaard, Det Konservative Folkeparti, supplerer:
-Med medieaftalen får vi understreget DRs rolle som kulturinstitution. DRs opgave bliver målrettet, så DR i fremtiden skal skærpe sine programmer indenfor nyheder, kunst og kultur, historieformidling, børn og unge, uddannelse og læring, den kristne kulturarv, natur og den regionale dækning, slutter hun.
Endelig er DF også glade.
Herfra siger medieordfører Morten Marinus:
-Vi er meget tilfredse med, at aftalen styrker de regionale og lokale medier, at der bliver skabt nye medier vest for Storebælt, at TV2 ikke sælges, at FM bevares og at de regionale filmfonde får markant flere midler, slutter han.
Medieforliget 2019-2023 er på plads
Og det var så det.
DR står foran en bebudet “tilretning”, der tvinger størrelsen til at lukke to TV kanaler.
DR skal på samme måde stille deres arkiv til rådighed til alle der vil købe det, til priser som politikerne bestemmer.
Og så skal DRs tilbageværende kanaler ophøre med at producere indhold der er så populært så nogen gider se det.
Dette skal overlades til reklamekanalerne ( der sender efter dansk lov ), der – fortsat – ikke får lov til at breake deres udsendelser mere end de plejer. ( med mindre andetbliver besluttet til oktober )

Læs også  TV miljøet taber omsætning

Motivationen er at “Mediebilledet er i hastig forandring“.
Og da det betyder at de kommercielle aktører ikke tjener penge nok, er der kun et sted pengene kan tages fra, nemlig fra DR.
Så først stryger de der 772 millioner om året, eller hvad det præcise tal nu ender på.
Derefter skal DR tvinges til ikke at producere eller sende noget som helst som den brede befolkning kunne tænkes at ville tænde for.

Problemet er nemlig at Google, Facebook og Netflix er kommet til.
Og da de spiser lokale forretninger, skal disse hjælpes.
Så ministeren og hendes forligspartnere har taget dansker-hatten på, og sørger for Ofcom kanalerne og TV2s, får lidt bedre fat i seerne.

Kulturministeriet taler i den forbindelse om de store forskelle mellem “den ældre og den yngre generations mediebrug, balancen mellem statsejede og private medier og balancen mellem gamle og nye medier. Og ikke mindst balancen mellem landsdækkende og lokale samt regionale medier”.
Medieforliget 2019-2023 er på plads
Og det er netop her der vil blive sat ind.
DR skal som pointeret slagtes så heftigt at det bliver pænt simpelt at ignorere deres platforme.
Bevares, befolkningen skal nu til at betale for en vare de ikke ønsker, nu som skat, hvilket omvendt må formodes at være første – ganske effektive – forsøg på at få slået DR endeligt ihjel.

Indtil DR er død, er det i følge ministeren en såkaldt “kulturbærende del af det danske samfund“.
Derfor skal “DR’s virke målrettet mere grundlæggende public service”.
For dem der ikke ved hvad det betyder er det lig med “public service-definitionen i radio-og fjernsynslovens §10”
Der er ministeriet bliver fortolket således:

DR skal fokusere på indhold, der ikke udbydes af kommercielle udbydere samt reducere antallet af flow-tv-kanaler.
Konkret nyheder og aktualitet, kunst og kultur, historieformidling, børn og unge, uddannelse og læring, den kristne kulturarv, natur samt den regionale dækning.
Antallet af flow-tv-kanaler skal reduceres fra i dag seks til maksimalt fire.

Læs også  61 timers mindre DR TV om dagen

DR skal stille egenproduktioner til rådighed for andres medieplatforme, “på lige vilkår og mod betaling af en fair markedspris”.
DRs regionale dækning skal styrkes i distrikterne på radio og TV.
DR skal dække mindretal i grænselandet, grønlandske og færøske forhold, de nordiske lande, EU samt formidle internationale perspektiver.
DR skal fortsat have fokus på formidling af dansksproget eller danskproduceret musik
DR’s nuværende kor og orkestre videreføres.
DR skal overholde deres forpligtelser i forhold til udsendelse af dansk dramatik.
DR skal være forpligtet til at have en alsidig dækning af dansk idræt.
DR skal have særligt fokus på indhold til børn og unge på de platforme, børn og unge anvender.
DR må fortsat ikke stille indkøbte udenlandske bredt populære biograffilm til rådighed on demand, og indkøbte europæiske film samt afsnit af udenlandske fiktionsserier, som ikke er DR-entrepriseproduktioner, må fortsat alene stilles til rådighed i en periode på 8 dage efter visningen.

DR’s programarkiver skal stilles til rådighed for borgerne i form af et søgbart arkiv ( online )
DR’s udlægning af produktion til uafhængige producenter skal øges. Udlægningskravet er nu 14 procent af “den økonomiske ramme”. ( efter forlig og af det fulde budget ?)
DR skal have en ny public service-kontrakt, skal være på plads medio september 2018.
DR’s bestyrelse skal styrkes. Kulturministeren vælger 3 medlemmer, herunder formanden og næstformanden. Folketinget udpeger 6 medlemmer
Medieforliget 2019-2023 er på plads

TV2

TV2 skal opretholde sit hovedsæde og sit nuværende aktivitetsniveau i Odense.
TV2 skal måske alligevel sælges. Dog først om 2,5 år, og efter en masse politikersnak.
TV2 regionerne skal upåvirket leve videre. De får dog lige ekstra penge til det næste kommunalvalg i 2021. ( det omtales ikke at budgettet beskæres, så der er måske droppet )

Ny TV kanal ( “en ny tv-kanal med kulturindhold og folkeoplysning”. )
Lokal TV har som bekendt ikke levet forgæves.
Derfor er kulturministeren på vej med en folkeoplysnings kanal, der får et årligt budget på 50 millioner kroner i “offentligt tilskud”.
Heldigvis kan de proppe lige så mange reklamer og alt andet ind i fladen, de måtte ønske.
Kanalen skal bo “vest for Storebælt” og producere indhold uden for hovedstadsområdet.
Kanalen kommer til at sende på DIGI-TV’s MUX, hvilket betyder at der vil være gratis adgang til kanalen hvis du ser jordbaseret TV, uden at være kunde hos Boxer.

Læs også  Socialdemokratisk Mediepolitik

FM skal først lukkes senere ( når 50 procent af lytningen, herunder i biler, sker på digitale platforme )

Reklamebureauet bag Radio24syv vil fortsat få næsten 100 millioner i støttekroner de næste mange år.
Beløbet vil dog gradvist blive til 83,9 millioner kroner i 2023.
Til gengæld er det nu muligt at sælge hvad de vil ( brugerbetaling ) og så er der åbnet op for “reklameindtægter i forbindelse med udbuddet af kanalen” ( FM4 som Radio24syv sender på, skal gen udbydes i oktober 2019 )
Og som vi læser det skal halvdelen af kanalen nu flyttes til “vest for Storebælt”, sådan forstået at ( halvdelen af ) “freelancemedarbejdere” samt (“de administrative medarbejdere” skal “være ansat vest for storebælt”. ( man må gætte at de har folkeregister adresse der ? )
Og så skal der sendes lige mere snak.
Produktionen skal op på 18 timers nyproduktion i døgnet.
Det er svært, hvorfor der vil komme “lempeligere programkrav end tilfældet er i dag”.

Public Service-Puljen skal vokse.
Ideen er at den gradvist skal øges til 100,6 millioner kroner i 2023.
Her kan producenter hente penge til udvikling, produktion og distribution af “nyt dansksproget audiovisuelt indhold”, herunder til radio og podcast.
Det bliver muligt at søge midler til kort- og dokumentarfilm.
Puljen bliver først endeligt afklaret til oktober, hvor forligsparterne mødes igen.
Producenter skal selv stille med 50 procent af budgettet, mens producenter der skaber “indhold rettet mod børn og unge” kan nøjes med at selvfinansiere med 25 procent.
Det er nu muligt at både søge til AFP produktioner og “produktplacering” er helt fint. ( følg de eksisterende regler )

Det kunne se ud til at Ofcom kanalerne får lov til at breake de enkelte Public Service-Pulje finansierede programmer.
Noget der dog først bliver taget stilling til, til oktober.
Pengene skal for fremtiden fordeles af et “nævn”, der flytter til Vestdanmark.

Streaming
Alle der streamer her i landet, skal “investere 2 procent af deres omsætning i Danmark”.
Dette skal ske i “form af direkte investeringer i nyt dansksproget indhold”.
Forpligtelsen gælder alle, herunder “udenlandske tjenester, der retter deres aktiviteter mod Danmark”.
Er omsætningen på under 375.000 kroner fritages den enkelte streamer for denne forpligtigelse.
Igen.
Det hele flyder – lidt – frem til oktober, hvor “ordningen aftales mellem parterne bag medieaftalen”.

Medieforliget går slutteligt ind i filmproduktion
DR og TV2 skal ikke længere “yde kulturstøtte til dansk film”.
Til gengæld “øges den øvrige filmstøtte med i alt 120 millioner kroner årligt”.
Det hele harmonieseres med en “kommende filmaftale for 2019 og frem”.